Voorwaarden

Het op deze website gespecificeerde aanbod geldt tot 31 december 2017. De site is zorgvuldig samengesteld. Er kunnen echter geen rechten, waaronder recht op levering, aan het gepubliceerde worden ontleend.

De training, consultancy en software ontwikkeling worden verzorgd naar beste vermogen, zowel inhoudelijk als procedureel. Alle informatie met betrekking tot projecten en technische en commerciele kennis van clienten wordt strikt vertrouwelijk behandeld door GEATEC engineering en zijn representanten.

GEATEC engineering noch zijn representanten zijn aansprakelijk voor enige vorm van schade opkomend direct of indirect in verband met de geleverde diensten of producten c.q. software. Clienten vrijwaren GEATEC engineering en zijn representanten tegen zulke claims door derden.

Alle rechten betreffende software die specifiek voor een client werd ontwikkeld berusten uitsluitend bij die client, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Alle rechten betreffende software welke niet specifiek voor een client werd ontwikkeld, zoals libraries en tools welke gebruikt worden voor een project, blijven berusten bij GEATEC engineering of, in het algemeen, bij de oorspronkelijke rechthebbenden, onder de originele licentie-voorwaarden.

De source-code van software die door GEATEC engineering specifiek voor een client werd ontwikkeld als onderdeel van een project zal expliciet en volledig aan die client overhandigd worden in electronische vorm op elk gewenst moment, maar uiterlijk bij afronding van het project. Na de overhandiging is GEATEC engineering niet gehouden enige kopie van de source-code te bewaren en is de uitsluitend de client verantwoordelijk voor passende opslag, backup en doorgaande beschikbaarheid.

Voor werk-locaties buiten Rotterdam worden reiskosten in rekening gebracht, welke van te voren contractueel worden overeengekomen.

In verband met een effectieve begeleiding bedraagt de maximale groepsgrootte bij de hands-on trainingen 16 personen. Bij de overige trainingen bedraagt de maximale groepsgroote 20 personen. Het is de afnemer toegestaan groepen aan te vullen tot het maximum met werknemers van andere bedrijven. Eventuele opgaven, diagrammen en codevoorbeelden worden aangeleverd per e-mail. Leslocatie en verdere benodigdheden inclusief eventuele boeken, computers, software, beamer, projectiescherm, whiteboard en eventueel installeren en beheer van software worden door de afnemer van de cursus verzorgd.